VERKLARING INZAKE GEGEVENSBESCHERMING

Henkell & Co. Sektkellerei KG en het bijbehorende platform batida.de/en (hierna “wij”) respecteren uw privacy en persoonlijkheidsrechten. Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zoals uw naam, geboortedatum, adres, e-mailadres en telefoonnummer heel ernstig. Deze Verklaring inzake gegevensbescherming geeft uitleg over het verzamelen, verwerken en gebruiken (hierna gezamenlijk ‘verwerking’ genoemd) van uw persoonsgegevens indien en wanneer deze tijdens uw gebruik van onze website vergaard worden. Bovendien worden alle personen van wie gegevens worden verwerkt, gewezen op de rechten die zij hebben. Wij gaan om met deze gegevens in strikte overeenstemming met de toepasselijke wettelijke voorschriften aangaande gegevensbescherming en de volgende principes. We hebben tal van technische en organisatorische maatregelen genomen om de volledige bescherming van de persoonsgegevens die via onze website worden verwerkt, te waarborgen.

Bovendien worden alle personen van wie gegevens worden verwerkt, gewezen op de rechten die zij hebben. Wij gaan om met deze gegevens in strikte overeenstemming met de toepasselijke wettelijke voorschriften aangaande gegevensbescherming en de volgende principes. We hebben tal van technische en organisatorische maatregelen genomen om de volledige bescherming van de persoonsgegevens die via onze website worden verwerkt, te waarborgen.

1. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

De Verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking zoals beschreven in deze Verklaring inzake gegevensbescherming is:

Henkell & Co. Sektkellerei KG
Biebricher Allee 142
65187 Wiesbaden
Duitsland
E-mail: info [at] batida [dot] de

2. DEFINITIES

De Verklaring inzake gegevensbescherming bevat de volgende definities van de Algemene verordening gegevensbescherming 2016/679 van de EU ("AVG")

a. Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die verwijzen naar een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "u"). Een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar beschouwd wanneer hij of zij direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

b. Verwerking

Verwerking betekent een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

c. Pseudonimisering

Pseudonimisering betekent het verwerken van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt, mits deze aanvullende gegevens apart worden bewaard en technische en organisatorische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden gekoppeld.

d. Verwerkingsverantwoordelijke

Verwerkingsverantwoordelijke is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking worden vastgelegd in het Unierecht of het lidstatelijke recht, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen.

e. Gegevensverwerker

Gegevensverwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

f. Toestemming

Toestemming is elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling de hem of haar betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt.

g. Toezichthoudende autoriteit

Een toezichthoudende autoriteit is een door een lidstaat ingevolge artikel 51 AVG ingestelde onafhankelijke overheidsinstantie.

3. GEGEVENSVERWERKING EN TOESTEMMING

In alle volgende gevallen van gegevensverwerking houden we ons aan de principes van gegevenspreventie en data-economie. Dat betekent dat wij zo weinig mogelijk gegevens verwerken.

a. Wij verwerken uw persoonsgegevens als en wanneer dit nodig is om een contractuele of quasi-contractuele relatie te onderbouwen, uit te voeren of te beëindigen. De juridische grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met een contractuele of quasi-contractuele relatie is art. 6 lid 1 punt b) AVG. Dit geldt ook voor de verwerking die nodig is voor de voltooiing van precontractuele maatregelen. De persoonsgegevens worden verwijderd bij beëindiging van de contractuele of quasi-contractuele relatie, rekening houdend met de wettelijke bewaartermijn. Als onderdeel van de contractuele relatie kan er een overdracht van persoonsgegevens plaatsvinden naar een derde partij die deze gegevens uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van het contract. Dit geldt met name voor postdiensten voor de levering van goederen en voor betalingsproviders voor het uitvoeren van betalingsverplichtingen.

b. In alle andere opzichten verwerken wij uw persoonsgegevens indien en wanneer u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven, waarbij uw gegevens alleen worden gebruikt voor het aangegeven doel en de aangegeven omvang, wij zullen u bijvoorbeeld alleen over onze producten en diensten informeren met uw toestemming. De juridische grondslag voor gegevensverwerking op basis van uw toestemming is art. 6 lid 1 punt a) AVG, waarbij u steeds het recht hebt om uw toestemming in de toekomst te herroepen. U kunt uw herroeping per gewone post of e-mail indienen bij de verwerkingsverantwoordelijke op het contactadres vermeld onder punt 1. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking blijft onaangetast door uw bezwaar tot op het moment waarop u uw rechten doet gelden. De persoonsgegevens worden verwijderd zodra het doeleinde waarvoor de toestemming is verleend, verwezenlijkt is, rekening houdend met de wettelijke bewaartermijn. Als onderdeel van de toestemming kan er een overdracht van uw persoonsgegevens plaatsvinden naar een derde partij die deze gegevens uitsluitend gebruikt voor het doeleinde waarvoor de toestemming is verleend.

c. Bovendien worden uw persoonsgegevens anoniem verwerkt. Als de verwerking vereist is om ons gerechtvaardigde belang of dat van een derde te beschermen en als de belangen, basisrechten en basisvrijheden van de betrokkene niet prevaleren boven de belangen van eerstgenoemde, dient art. 6 lid 1 punt f) AVG als juridische grondslag, waarbij er in principe de mogelijkheid bestaat om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking in de toekomst. U kunt uw bezwaar per gewone post of e-mail indienen bij de verwerkingsverantwoordelijke op het contactadres vermeld onder punt 1. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking blijft onaangetast door uw bezwaar tot op het moment waarop u uw rechten doet gelden. De persoonsgegevens worden verwijderd nadat er is voldaan aan het gerechtvaardigde belang of het bezwaar, met inachtneming van de wettelijke bewaartermijn. Als onderdeel van het gerechtvaardigde belang kan er een overdracht van uw persoonsgegevens plaatsvinden naar een derde partij die deze gegevens uitsluitend gebruikt om het gerechtvaardigde belang te behartigen.

4. REGISTRATIE, AANVRAAG EN CONTACTOPNAME

Onze website kan voorzien in een registratie of aanmelding (bijvoorbeeld voor de nieuwsbrief) door het vermelden van persoonsgegevens. Welke persoonsgegevens op dat moment naar de verwerkingsverantwoordelijke worden verzonden, wordt weergegeven in het respectieve registratieonderdeel. De door u ingevulde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de doeleinden die verband houden met de registratie. Wanneer u contact met ons opneemt per e-mail, via een contactformulier of op een vergelijkbare manier (bijv. met vragen over onze producten of diensten), worden de door u verstrekte persoonsgegevens ook verwerkt. Dit soort gegevensverwerking is echter beperkt tot het verwerken van uw vragen of om u te contacteren.

Wanneer u zich registreert of aanmeldt, wordt uw IP-adres op het moment van registreren, aanmelden of contacteren en de datum en tijd van toegang verwerkt. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk om misbruik van onze dienstverlening te voorkomen zodat overtredingen gepleegd met behulp van deze gegevens kunnen worden onderzocht. Dit vertegenwoordigt een gerechtvaardigd belang in de gegevensverwerking. De juridische grondslag voor dit soort verwerking indien toestemming werd verleend, is art. 6 lid 1 punt a) AVG, waarbij u steeds het recht hebt om uw toestemming in de toekomst te herroepen. U kunt uw herroeping per gewone post of e-mail indienen bij de verwerkingsverantwoordelijke op het contactadres vermeld onder punt 1. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking blijft onaangetast tot het moment waarop u uw rechten doet gelden. De juridische grondslag van gegevensverwerking als onderdeel van contractuele of quasi-contractuele relaties is art. 6 lid 1 punt b) AVG. Dit geldt bijvoorbeeld indien het opnemen van contact gericht is op het sluiten van een overeenkomst.

In overige gevallen is de juridische grondslag art. 6 lid 1 punt f) AVG. Het gerechtvaardigd belang vloeit voort uit de bovengenoemde gerechtvaardigde redenen. U hebt de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze gegevensverwerking in de toekomst. U kunt uw bezwaar per gewone post of e-mail indienen bij de verwerkingsverantwoordelijke op het contactadres vermeld onder punt 1. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking blijft onaangetast tot het moment waarop u uw rechten doet gelden. De persoonsgegevens worden verwijderd na een herroeping of zodra het gerechtvaardigd belang gerealiseerd is of na een bezwaar, met inachtneming van de wettelijke bewaartermijn. Als u contact opneemt, worden uw gegevens verwijderd zodra de betreffende vraag is afgehandeld of als u bezwaar maakt tegen de gegevensverwerking, waarbij in het laatste geval de correspondentie met u zal worden stopgezet.

5. AUTOMATISCH GEGENEREERDE GEGEVENS

Bij elk bezoek aan onze website worden de gegevens van uw eindapparaat automatisch verwerkt tot logbestanden die ook persoonsgegevens kunnen bevatten. Dit geldt voor de volgende gegevens:

• Het besturingssysteem van uw eindapparaat
• Het type browser dat u gebruikt
• De naam van uw provider
• Uw IP-adres
• De datum en tijd van uw bezoek
• Bezochte websites inclusief eventuele zoektermen
• Websites die u naar onze website hebben verwezen

Wij verwerken deze gegevens niet samen met andere persoonsgegevens van u, dat wil zeggen dat wij bovenstaande gegevens niet aan uw persoon koppelen.

De juridische grondslag voor de verwerking van automatisch gegenereerde gegevens is art. 6 lid 1 punt f) AVG. Deze verwerking is nodig om de functionele integriteit van de website te waarborgen en om de inhoud van onze website te optimaliseren en correct weer te geven, en om onderzoekers de informatie te kunnen verstrekken die zij nodig hebben in het geval van een cyberaanval. Dit is een ander onderdeel van een gerechtvaardigd belang in de gegevensverwerking. De automatisch gegenereerde gegevens worden verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn voor de bovengenoemde doeleinden, d.w.z. wanneer het betreffende websitebezoek is beëindigd. Uw IP-adres, indien verwerkt, wordt uiterlijk binnen 30 dagen verwijderd. De verwerking van de bovenstaande gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en de eventuele opslag in logbestanden is noodzakelijk voor de werking van de website. Bijgevolg is hiertegen geen bezwaar mogelijk.

6. HOSTING

De hostingdiensten die door onze webpagina's worden gebruikt, dienen om de volgende diensten te leveren: Platform- en infrastructurele diensten, verwerkingscapaciteit, opslaglocatie en databankdiensten, beveiligingsdiensten, technische onderhoudsdiensten die door ons worden gebruikt om onze webpagina's te leveren. Voor dit doeleinde bieden wij of onze hostingprovider de volgende gegevens aan: Meta- of communicatiegegevens, inventarisgegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens, contractgegevens, toegangsgegevens, mogelijke klanten en bezoekers op basis van ons gerechtvaardigd belang bij een efficiënte en veilige weergave van deze website volgens art. 6 lid 1 punt f) AVG in samenlezing met Art. 28 AVG (Sluiten van een overeenkomst inzake gegevensverwerking)

7. COOKIES

Het volgende beschrijft de verschillende soorten cookies en vergelijkbare technologieën die op onze website worden gebruikt.

a. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn tekstbestanden die bij het eerste bezoek aan onze website worden aangemaakt en opgeslagen in uw browser. Bij uw volgende toegang tot de website met hetzelfde eindapparaat, worden de gebruikersgegevens die erin zijn opgeslagen ofwel teruggestuurd naar dezelfde webpagina die ze heeft aangemaakt (first party cookie), of naar een andere webpagina waartoe deze behoort (third party cookie). Bij latere bezoeken van de gebruiker herkent de website dus of en dat deze al eens eerder door die browser werd bezocht. Hierdoor kan de website bij volgende bezoeken beter aansluiten op de wensen van de gebruiker. Met name kan het gebruik van de website statistisch worden geanalyseerd en de weergave van de inhoud gevarieerd worden. De term ‘cookies’ wordt hierna gebruikt voor alle technologieën waarmee gebruikersgegevens lokaal worden opgeslagen en mogelijk worden overgedragen aan ons of een derde tijdens uw bezoek aan onze website.

b. Categorieën van cookies

Cookies hebben verschillende bewaartermijnen. Onze website maakt gebruik van zowel ‘permanente cookies’ als ‘sessiecookies’.

a. Sessiecookies worden alleen opgeslagen tijdens uw actuele bezoek aan onze website en dienen voor een onbeperkt gebruik van onze diensten en een zo comfortabel mogelijk gebruik van onze website tijdens het lopende bezoek. Wanneer sessiecookies zijn uitgeschakeld, kan niet worden gegarandeerd dat al onze diensten onbeperkt gebruikt kunnen worden.

b. Permanente cookies blijven ook na uw bezoek aan onze website tijdelijk opgeslagen (tijdelijke cookies) en dienen om u ook na uw huidige bezoek een zo comfortabel mogelijk gebruik van onze diensten en van onze website te kunnen bieden, en worden door ons voor dit doel gebruikt. Het uitschakelen van deze cookies heeft in de regel geen invloed op de bruikbaarheid van onze website.

Afhankelijk van hun functie en beoogd gebruik kunnen cookies worden onderverdeeld in de volgende categorieën:

aa. Noodzakelijke cookies (type 1)

Deze cookies zijn verplicht om ervoor te zorgen dat onze website en zijn functies goed werken. Ze maken het mogelijk om het comfort en de prestaties van websites te verbeteren en stellen verschillende functies beschikbaar. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld reeds ingevoerde gegevens opgeslagen worden (zoals bijvoorbeeld gebruikersnamen, leeftijd, taalkeuze of uw fysieke locatie), zodat u deze gegevens niet opnieuw hoeft in te voeren.

bb. Functionele cookies (type 2)

Deze cookies zijn verplicht om ervoor te zorgen dat onze website en zijn functies goed werken. Ze maken het mogelijk om het comfort en de prestaties van websites te verbeteren en stellen verschillende functies beschikbaar. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld reeds ingevoerde gegevens opgeslagen worden (zoals bijvoorbeeld gebruikersnamen, leeftijd, taalkeuze of uw fysieke locatie), zodat u deze gegevens niet opnieuw hoeft in te voeren.

cc. Marketing cookies en cookies van derden (type 3)

Deze cookies worden gebruikt om advertenties weer te geven die relevant zijn voor de gebruiker en beter aansluiten bij zijn of haar interesses. Deze informatie kan worden gedeeld met derden zoals adverteerders. Bijvoorbeeld cookies om de benadering van de doelgroep en advertenties te verbeteren worden vaak gekoppeld aan webpaginafuncties van derden. Voor meer informatie over marketingcookies en hun individuele verwijdering, zie punt e). Onze webpagina kan ook inhoud van derde providers bevatten, zoals Facebook-services of YouTube-video's. Deze derden kunnen cookies plaatsen terwijl u onze website bezoekt en op deze manier informatie ontvangen over uw websitegebruik. Deze cookies worden voornamelijk gebruikt om inhoud van sociale media en sociale plug-ins op onze pagina te integreren. Meer informatie over het bovenstaande is te vinden in punt 8 en op de website van de externe aanbieder.

c. Juridische grondslagen en bijkomende informatie

De cookies verwerken uitsluitend geanonimiseerde en gepseudonimiseerde gegevens (gegevensverwerking). De verstrekking van deze gegevens is noch wettelijk, noch contractueel voorgeschreven, en is niet vereist voor het sluiten van een overeenkomst. Indien persoonsgegevens in de vorm van gepseudonimiseerde gegevens worden verwerkt, is de juridische grondslag hiervoor de toestemming die u hebt verleend bij het bezoeken van onze website (art. 6 lid 1 punt a) AVG) of ons gerechtvaardigd belang of dat van de externe provider bij direct mail (Art. 6 lid 1 punt f) AVG).

d. Verwijdering van cookies

U kunt onze website ook zonder cookies bezoeken. Het opslaan van nieuwe cookies en het verwijderen van reeds geplaatste cookies kan worden bereikt met de volgende maatregelen: In het geval van gegevensverwerking op basis van een gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 punt f) AVG), kan een bezwaar gemaakt worden tegen alle of bepaalde cookies door *geen cookies aanvaarden* te activeren in uw browserinstellingen.

Als sommige of alle cookies voor een website zijn uitgeschakeld, is het echter mogelijk dat sommige websitefuncties dan niet meer volledig bruikbaar zijn. Raadpleeg voor informatie over het automatisch verwijderen van cookies de gebruiksaanwijzing van uw browser of van de fabrikant van uw eindapparaat. Aanvullende informatie over functionele cookies en marketingcookies (type 2 & type 3) en over hun individuele verwijdering ten opzichte van specifieke derde partijen wordt hieronder gegeven.

e. Speciale cookies

Onze website maakt gebruik van verschillende functionele en marketingcookies die hieronder meer in detail worden uiteengezet.

Google: Om het comfort en de kwaliteit van onze service te verbeteren, maakt deze website gebruik van de volgende websitediensten van Googler Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). Google ontvangt en verwerkt de gegevens die op onze website worden gegenereerd door het gebruik van de toepasselijke cookies.

(a) Google Analytics: Google Analytics maakt gebruik van tijdelijke cookies waarmee uw websitegebruik geanalyseerd kan worden. De op onze website opgeslagen gegevens inclusief uw IP-adres ("toegangsgegevens") worden in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. We willen erop wijzen dat Google Analytics op onze webpagina's wordt uitgebreid met de code 'gat._anonymizeIp ();' om de geanonimiseerde registratie van IP-adressen (zogenaamde IP-maskering) te garanderen. Door de activering van IP-anonimisering op onze website wordt het IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van het Verdrag betreffende de Europese Economische Ruimte door Google ingekort. Enkel bij uitzondering wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Google gebruikt de genoemde gegevens volgens onze instructies om uw gebruik van onze website te analyseren, om voor ons rapporten over de website-activiteiten op te stellen en om bijkomende diensten aan te bieden die verband houden met het gebruik van de website en van internet. Deze gegevens worden door Google alleen aan een derde partij overgedragen als dit wettelijk verplicht is of als onderdeel van de gegevensverwerking.

U kunt het opslaan van cookies verhinderen via een instelling van uw browser. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van onze website volledig zult kunnen gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat door cookies gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) voor Google opgeslagen worden en dat deze gegevens door Google verwerkt worden, door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link Meer details over Google Analytics vindt u op deze link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Google Analytics uitschakelen

(b) Google DoubleClick: Naast Google Analytics (zie hierboven) is op deze website de Analytics-advertentiefunctie DoubleClick geactiveerd, die toegang geeft tot meer gegevens door middel van tijdelijke cookies die verder gaan dan de normale implementatie van Google Analytics. Hiervoor maakt onze website naast de cookies van Google Analytics ook gebruik van cookies van externe Google leveranciers.

DoubleClick dient om advertenties van ons of van een derde weer te geven die voor u interessant kunnen zijn. Daarbij wordt een gepseudonimiseerd identificatienummer (ID) toegewezen om te controleren welke advertenties in uw browser zijn verschenen en op welke advertenties werd geklikt. Door het gebruik van DoubleClick cookies kunnen advertenties worden weergegeven op basis van eerdere bezoeken aan onze en andere websites. De door de cookies gegenereerde informatie wordt door Google overgebracht naar een server in de VS en daar opgeslagen.

U kunt het opslaan van cookies verhinderen via een instelling van uw browser. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van onze website volledig zult kunnen gebruiken. Daarnaast kunt u voorkomen dat door cookies gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) voor Google worden opgeslagen en door Google worden verwerkt, door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link, via het menu-item DoubleClick- Deactivation Extension. Als alternatief kunt u Doubleclick-cookies uitschakelen op de pagina van Digital Advertising Alliance via de volgende link. De opmerkingen in het voorgaande gedeelte (a) Google Analytics zijn ook van toepassing op de Analytics-advertentiefuncties.

Meer gedetailleerde informatie over DoubleClick is te vinden via de volgende link: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en

(c) Google AdWords: Deze website maakt gebruik van Google AdWords, een analysedienst van Google Inc., en van conversietracking als onderdeel van Google AdWords. Voor Google Ad-Words wordt een tijdelijke cookie voor conversietracking (een zogenaamde "conversiecookie") op uw eindapparaat geplaatst wanneer u op een door Google geplaatste advertentie klikt. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt om een gebruiker te identificeren. Als u bepaalde delen van onze website bezoekt, kunnen wij en Google herkennen dat u op deze advertentie hebt geklikt en naar deze pagina werd geleid. De informatie die met behulp van de conversiecookies wordt verkregen, dient om statistieken op te stellen voor AdWords-klanten die conversietracking gebruiken. Deze statistieken laten ons het totale aantal gebruikers zien dat op een door Google geplaatste advertentie heeft geklikt en naar een webpagina met een tag voor conversietracking werd geleid.

Naast conversietracking wordt ook gebruik gemaakt van de functie remarketing of ‘soortgelijke doelgroep’. Door middel van een tijdelijke cookie kunnen wij via de re-marketingfunctie gebruikers bereiken die onze website al eerder hebben bezocht. Op deze manier kunnen we ook op andere websites van het Display Netwerk (zie hieronder) onze advertenties tonen aan gebruikers die voordien interesse hebben getoond in onze producten en diensten. Met behulp van de contextgerelateerde zoekmachine bepaalt AdWords op basis van het gebruikersgedrag op websites in het advertentienetwerk van Google ("Display Netwerk") in de afgelopen 30 dagen ook welke gemeenschappelijke interesses en kenmerken gebruikers van onze website delen. Op basis van deze informatie vindt AdWords voor marketingdoeleinden nieuwe potentiële klanten wier interesses en kenmerken vergelijkbaar zijn met die van onze websitegebruikers. De doelgroepspecifieke remarketing wordt gerealiseerd door het gebruik van cookies zoals bijv. Google Analytics-cookies en Google DoubleClick-cookies, in de browsers van websitebezoekers te combineren.

Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u bezwaar maken tegen dit gebruik door de installatie van cookies te verhinderen via de betreffende instelling van uw browser (deactiveringsoptie) of door de volgende link in te voeren en de daar beschikbare plug-in te installeren: https : //www.google.com/settings/ads/plugin. U kunt het gebruik van cookies door externe providers ook uitschakelen door naar de deactiveringspagina van het netwerkadvertentie-initiatief (Network Advertising Initiative) te gaan op http://www.networkadvertising.org/choices/ en daar de optie Opt-Out te selecteren. In alle andere opzichten zijn de opmerkingen uit het voorgaande gedeelte (a) Google Analytics ook van toepassing op Google AdWords. Meer informatie over Google AdWords vindt u via de volgende links: http://www.google.com/privacy/ads/ en http://www.google.de/policies/technologies/ads/ Tenzij anders vermeld, is de maximale geldigheid van speciale cookies 90 dagen.

8. RECHT OP HERROEPING EN BEZWAAR

a. Recht op herroeping van toestemming tot gegevensverwerking

U hebt te allen tijde het recht om uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking blijft onaangetast tot op het moment van uw herroeping.

b. Recht op bezwaar

U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens overeenkomstig art. 6 lid 1 punt e) of f) AVG (Art. 21 lid 1 AVG). De rechtmatigheid van de gegevensverwerking blijft onaangetast tot op het moment van uw bezwaar. In het geval van een bezwaar staken wij de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij we dwingende, beschermingswaardige redenen voor de verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Als uw persoonsgegevens worden gebruikt ten behoeve van direct marketing, hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze praktijk (art. 21 lid 2 AVG). Bij bezwaar worden de persoonsgegevens niet meer verwerkt. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking blijft onaangetast tot op het moment van uw bezwaar.

U kunt uw herroeping en bezwaar te allen tijde per gewone post of e-mail naar de verwerkingsverantwoordelijke sturen op het contactadres vermeld in punt 1 hierboven.

9. DIVERSE RECHTEN

a. Recht op bevestiging

U hebt het recht om van ons een bevestiging te vragen over het feit of uw persoonsgegevens door ons verwerkt worden.

b. Recht op informatie

U hebt het recht om te allen tijde kosteloos informatie over uw persoonsgegevens bij ons op te vragen en een kopie van deze informatie te ontvangen. Bovendien hebt u het recht om te vragen of uw persoonsgegevens zijn overgedragen aan een niet-lidstaat of aan een internationale organisatie. Als dit het geval is, hebt u ook recht op informatie over de nodige garanties in verband met de overdracht.

c. Recht op rectificatie

U hebt het recht om onverwijld rectificatie te eisen van onjuiste gegevens die betrekking hebben op uw persoon.

Bovendien hebt u het recht om vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken, met inachtneming van de doeleinden van de verwerking.

d. Recht op gegevenswissing ("recht op vergetelheid")

De AVG voorziet in een recht op gegevenswissing. Dienovereenkomstig kunt u van ons eisen dat uw persoonlijke gegevens onmiddellijk worden gewist als een van de volgende redenen van toepassing is en op voorwaarde dat de verwerking niet vereist is:

• De persoonsgegevens zijn verzameld voor doeleinden of worden verwerkt op andere manieren waarvoor ze niet langer nodig zijn.
• U herroept uw toestemming waarop de verwerking was gebaseerd in overeenstemming met art. 6 lid 1 a) AVG of Art. 9 lid 2 a) AVG, en er bestaat geen andere juridische grondslag voor de verwerking.
• U maakt bezwaar tegen de verwerking in de zin van art. 21 lid 1 AVG en er bestaan geen dwingende of prevalerende redenen voor de verwerking.
• U maakt bezwaar tegen de verwerking in de zin van art. 21 lid 2 AVG.
• De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
• Het wissen van de persoonsgegevens is vereist om te voldoen aan een wettelijke verplichting ingevolge de Europese wetgeving of de wetgeving van een lidstaat.
• De persoonsgegevens zijn verzameld voor diensten die worden aangeboden in een informatiemaatschappij volgens art. 8 lid 1 AVG.

e. Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om een beperking van de verwerking te eisen als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:
• De juistheid van de persoonsgegevens wordt door u betwist; gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
• De verwerking is onrechtmatig. U verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en vereist in de plaats daarvan dat de toegang tot uw persoonsgegevens beperkt wordt.
• Wij hebben de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u hebt deze wel nog nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
• U hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking conform Art. 21 lid 1 AVG en het is nog niet duidelijk of onze gerechtvaardigde gronden zwaarder wegen dan die van u.

f. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om door u verstrekte en u betreffende persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. U hebt ook het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij door ons te worden gehinderd, op voorwaarde dat de verwerking berust op toestemming uit hoofde van Art. 6 lid 1 punt a) AVG of op een overeenkomst uit hoofde van Art. 6 lid 1 punt b) AVG en de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht, en op voorwaarde dat de bewerking niet noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend. Bij de uitoefening van uw recht op gegevensoverdraagbaarheid hebt u bovendien het recht om te eisen dat de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere worden doorgezonden, indien dit technisch mogelijk is en op voorwaarde dat er geen afbreuk wordt gedaan aan de rechten en vrijheden van andere personen.

g. Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd bovenstaande rechten, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit bevoegd voor gegevensbescherming (in Hesse: Hesse overheidsfunctionaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie, Wiesbaden).

10. TOEGANG VAN DERDEN TOT UW PERSOONSGEGEVENS

Vanwege onze gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 punt f) AVG, maken wij op onze website gebruik van inhoud en diensten die worden aangeboden door externe providers (hierna ‘inhoud’ genoemd). Dit omvat bijvoorbeeld de integratie van video's, het gebruik van lettertypen, enz. Om ervoor te zorgen dat de inhoud correct wordt weergegeven, moeten de externe providers gedeeltelijk uw IP-adres weten, omdat de inhoud anders niet kan worden verzonden naar de browser.

Vanwege onze gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 punt f) AVG, kunnen externe providers bovendien gebruik maken van zogenaamde pixeltags voor marketingdoeleinden of statistische enquêtes. Hierdoor kan informatie, zoals bijvoorbeeld bezoekersverkeer op de pagina's van deze website, worden geanalyseerd. De informatie kan in cookies worden opgeslagen op het apparaat van de gebruiker, maar alleen in geanonimiseerde of gepseudonimiseerde vorm. Dit omvat bijvoorbeeld informatie over de gebruikte browser en het gebruikte besturingssysteem, verwijzende websites, het tijdstip van het bezoek en andere informatie over het gebruik van onze website en bovendien kan dergelijke informatie worden gecombineerd met geanonimiseerde en gepseudonimiseerde informatie uit andere bronnen.

Youtube:

We integreren video's op onze webpagina's met behulp van het YouTube-platform van provider Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Voor de verklaring inzake gegevensbescherming van de provider, zie: https://www.google.com/policies/privacy/ De opt-out kan worden toegevoegd via de link: https://adssettings.google.com/authenticated.

Fonts.com:

Voor optimale weergave gebruiken we lettertypen van Fonts.com. Die worden aangeboden door Monotype GmbH, Werner-Reimers-Straße 2–4, 61352 Bad Homburg, Duitsland. Voor de

verklaring inzake gegevensbescherming van de provider, zie: https://www.monotype.com/de/rechtshinweise/datenschutzrichtlinie/

11. OPMERKINGEN BIJ GEGEVENSOVERDRACHT NAAR DERDE STATEN

In het geval dat uw persoonsgegevens worden overgedragen aan instanties in staten buiten de EU of EER, gebeurt dit alleen wanneer de Europese Commissie heeft besloten dat de niet-lidstaat in kwestie, of een gebied of meerdere specifieke gebieden in de niet-lidstaat een afdoend beschermingsniveau bieden of dat er een adequate of afdoende gegevensbeschermingsgarantie in de zin van art. 46, 47 of 49 AVG bestaat.

12. KINDEREN

Wij verwerken geen gegevens van personen jonger dan 18 jaar. Gegevens waarvan wordt vastgesteld dat ze aan ons werden doorgegeven zonder de toestemming van de ouders of voogd, zullen onmiddellijk door ons worden gewist. Dit veronderstelt de ontvangst van aanwijzingen hieromtrent van ouders of voogden.

13. OPSLAGDUUR, WISSEN EN VERWERKINGSBEPERKINGEN / BLOKKERING

We verwerken uw persoonsgegevens slechts voor de periode die nodig is om het opslagdoel te realiseren of wanneer de opslag vereist is ingevolge de toepasselijke wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming. Als het opslagdoel vervalt of als de archiveringsperiode voorgeschreven door de toepasselijke wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig gewist of wordt de toegang beperkt of geblokkeerd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

14. VERPLICHTE GEGEVENSVERSTREKKING

De verstrekking van uw persoonsgegevens is deels wettelijk voorgeschreven (bijv. door fiscale bepalingen) of vloeit voort uit contractuele afspraken (bijv. informatie over een contractpartner).

Ook kan het voor het sluiten van een overeenkomst nodig zijn dat u persoonsgegevens aan ons verstrekt die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. Het niet verstrekken van persoonsgegevens zou betekenen dat er geen overeenkomst met u kan worden gesloten. Als u in een dergelijk geval niet bereid bent om uw persoonsgegevens te verstrekken, kunt u contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke volgens punt 1, ook per gewone post of e-mail. We zullen van geval tot geval verduidelijken of het verstrekken van uw persoonlijke gegevens wettelijk dan wel contractueel vereist is of nodig is voor het afsluiten van een overeenkomst, of het verstrekken van uw persoonsgegevens verplicht is en wat de mogelijke gevolgen zijn van het niet verstrekken van uw persoonsgegevens.

15. UPDATE VAN DE VERKLARING INZAKE GEGEVENSBESCHERMING

We houden de verklaring inzake gegevensbescherming te allen tijde up-to-date. Het kan dus nodig zijn om ze aan te passen aan feitelijke of wettelijk vereiste wijzigingen in de randvoorwaarden. Deze updates worden geaccepteerd door het gebruik van onze website.

16. FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

Voor vragen over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgegevens, voor informatie, rectificatie, blokkering of wissing van gegevens kunt u contact opnemen met:

E-mail: datenschutz [at] henkell-sektkellerei [dot] de

Postadres:
Henkell & Co. Sektkellerei KG
Biebricher Allee 142
65187 Wiesbaden
Duitsland